Any: 2017-2018
Tipus intervenció: Reforma
Direcció: Can Xaubet, N-II, km 669,670 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Equipament públic, Sanitari
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Acabat
Pressupost : 67.500 €
Superfície intervenció: 644 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Reforma de part de la planta baixa de l'edifici de la piscina municipal del complex esportiu de Can Xaubet. El projecte es justifica en la necessitat d’eliminar les interferències que actualment hi ha entre activitats amb usuaris diferents a la planta baixa del edifici, a través d'una adaptació de la distribució de la planta baixa de l’edifici, de manera que així es pugui produir una separació més racional dels espais d’ús, independitzant els recorreguts corresponents als diferents tipus d'activitats.

Any: 2009-2013
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Garbí 2, 2A - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici en testera
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 310,35 m2

Es projecta un edifici a tres vents amb tres façanes i testera, format per una planta soterrani, planta baixa, dues plantes pis, espai sota coberta i coberta inclinada a dues aigües. L'edifici en testera és plurifamiliar per a 2 habitatges en dúplex, on tots els habitatges tenen ventilació creuada. La distribució dels habitatges en secció són dues L que encaixen entre elles com si fossin peces del “tetris”.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2015
Tipus intervenció: Obra nova, Urbanització
Usos: Millora accessibilitat
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Licitació
Pressupost : 90.000 € (7 parades)

Projecte per la millora de les zones d'estacionament i parades del bús urbà de la línia 691, en el seu pas pel municipi de Pineda de Mar. El treball està dividit en dues fases de treball que corresponen bàsicament a una fase d’anàlisis i a una fase de proposta. 

Any: 2018-
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Major 88-90 - 08397 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge plurifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 545,80
Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecta un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Major i a la Nacional-II. Es tracta d'una parcel·la passant que dona a dos carrers diferents en una ordenació d’edificació per alineació de façana i profunditat edificable de 10m. El traçats d'aquests dos carrers no són paral·lels entre ells i la distància que hi ha entre ambdues façanes fa que les línies de profunditats edificables màximes parcialment es creuin a dins de la parcel·la, deixant un pati d’illa interior de forma triangular. Donada la especial situació urbanística de la parcel·la, la volumetria proposada per la nova edificació és el resultat d'un estudi que tracta d’aprofitar les diferents situacions en relació a la profunditat edificable permesa pel planejament.

Fotos de l'obra