• Any: 2015
  • Tipus intervenció: Obra nova, Urbanització
  • Usos: Millora accessibilitat
  • Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
  • Estat projecte: Licitació
  • Pressupost : 90.000 € (7 parades)

Projecte per la millora de les zones d'estacionament i parades del bús urbà de la línia 691, en el seu pas pel municipi de Pineda de Mar. El treball està dividit en dues fases de treball que corresponen bàsicament a una fase d’anàlisis i a una fase de proposta. 

En la primera fase, s’ha realitzat un conjunt de treballs que ha permès analitzar els diferents condicionants que influeixen en el disseny de l’espai de l’entorn de la parada de bus i dels requeriments dels diferents mobiliaris urbans que són objecte del projecte. En la segona fase del treball, d’acord amb les conclusions de la primera fase i per ordre de prioritats, es defineixen les propostes individualitzades per cada una de les parades, seguint el contingut normatiu d’aplicació, fent possible tan un execució de forma individualitzada, com de forma conjunta, que permeti una licitació individualitzada o agrupada del contracte d’execució, segons el criteri que pugui establir l’Ajuntament.

El municipi de Pineda de Mar des del 17 de Gener del 2005 disposa d'un servei de bus urbà de la línia 691, que comunica les poblacions de Pineda de mar i Calella i, al llarg d’aquest anys, ha sofert petites modificacions de recorregut i petites millores en algunes de les seves parades.Si bé en un primer moment va ser una línia que va ser implantada per fer arribar a la gent del municipi fins a l’hospital de Calella, ha anat augmentant també la freqüència de pas, ha augmentat el seu parc mòbil.

Per altra banda, és important també oferir un tracte igualitari a les persones discapacitades. Per això és necessari seguir adaptant i executant el conjunt d’urbanitzacions necessàries per fer més accessible l’espai públic i l’entorn immediat a lesparades del bus.

Per altra banda, es fa necessari protegir el lloc d’espera del transport públic, especialment enparades de gran confluència, de les inclemències meteorològiques. El mobiliari actual en algunes parades està també desfasat i es fa necessariuna intervenció que, en definitiva, millori el confort de les persones en general.

Aquesta intervenció busca els següents objectius:

‐ Implantació d’un conjunt de marquesines del model Aureo, que fan més còmode l’espera del bus i protegeixen de les inclemències meteorològiques.

‐ Homogeneïtzació del conjunt de marquesines de la línia

‐ Millora de l’accessibilitat de les parades i del seu entorn, una vegada analitzats elsproblemes i detectat les mancances.

‐ Adequació de la informació tan en la seva llegibilitat, així com la seva claredat i launificació de nom i imatge en cada parada de la línia urbana.

Per encàrrec de l’ajuntament de Pineda de Mar, s’ha elaborat aquest projecte que té la voluntat d’assolir aquests objectius i que, com a resultat, dóna solució individualitzada per cada una de les parades.

Abordar aquest procés no es pot fer sense tenir una visió de conjunt ni sense disposar d’un diagnòstic que determini la situació actual.És per això que és necessari programar les intervencions, saber on s’ha d’actuar i amb quin cost.  Així doncs el projecte determina, entre altres:

‐ La diagnosi que estableixi l’estat actual.

‐ Les accions que l’Ajuntament té previst realitzar en els propers anys.

‐ Els criteris d’actuació en les obres.

‐ Les accions immediates.

Amb aquest document l’Ajuntament pot abordar l’objectiu previst, amb garantia d’assoliment dels objectius definits prèviament, permetent la seva execució de forma individualitzada,agrupada o conjunta, segons els criteris que així estableixi, segons el moment, la oportunitat i la quantia econòmica anual destinada.

A part de la fase 1 dels treballs, també s'ha elaborat el projecte executiu de 6 parades del municipi:

- PIN-01 - Estació de Rodalies de Pineda de Mar

- PIN-06 - De la Torre - Mossos d'Esquadra

- PIN-10 - Avinguda de la Diputació - IES Euclides

- PIN-11 - Rierany dels Frares - Argentina

- PIN-14 - Garbí - Passeig de la Costa Brava - Benzinera

- PIN-15 - Complex esportiu Can Xaubet

- PIN-21 - Nonell - Velázquez (Pinemar)