• Any: 2018-
  • Tipus intervenció: Obra nova
  • Direcció: Carrer Major 88-90 - 08397 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge plurifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Obra
  • Superfície intervenció: 545,80
  • Encarrec: Projecte bàsic i executiu, Direcció d'obra

Es projecta un edifici entre mitgeres amb façana al carrer Major i a la Nacional-II. Es tracta d'una parcel·la passant que dona a dos carrers diferents en una ordenació d’edificació per alineació de façana i profunditat edificable de 10m. El traçats d'aquests dos carrers no són paral·lels entre ells i la distància que hi ha entre ambdues façanes fa que les línies de profunditats edificables màximes parcialment es creuin a dins de la parcel·la, deixant un pati d’illa interior de forma triangular. Donada la especial situació urbanística de la parcel·la, la volumetria proposada per la nova edificació és el resultat d'un estudi que tracta d’aprofitar les diferents situacions en relació a la profunditat edificable permesa pel planejament.

Fotos de l'obra

Es proposen dos habitatges, per sobre de la planta baixa i un aparcament comunitari amb dos trasters. Cada habitatge està format per dos nivells i terrassa a la coberta, amb circulacions a través d'escales creuades. El resultat és un volum únic amb un pati central, adossat a la mitgera est i amb un nucli d'escales adossat a la mitgera oest. Els espais exteriors de l'edificació són espais públics, la seva ordenació i urbanització no forma part d'aquest projecte.

L'edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis i un volum sota coberta de sortida a les dues terrasses privatives de cada habitatge. La planta baixa es destina a aparcament comunitari pels dos habitatges, amb dues places i dos trasters.
La parcel·la té forma rectangular allargada i fa front al carrer Major i a la Nacional – II (C/ Riera). Són dos carrers que no són paral·lels i per això les dues alineacions no són paral·leles. A més a més, tampoc es troben a nivells diferents, estant la nacional – II a un nivell superior respecte al nivell del carrer Major.

Donada la profunditat edificable màxima per cada alineació (10m) i la diferència esmentada de nivell entre ambdós carrer, s’ha estudiat una solució compatible amb el planejament municipal i que, a la vegada, doni resposta al programa del nou edifici. La profunditat de la parcel·la és tal que les línies virtuals de profunditat edificable traçades a 10m de cada alineació del carrer formen una cunya a la part central de la mateixa. L’espai lliure no edificat esdevé el pati de parcel·la mínim del planejament, mentre que la resta de la parcel·la es totalment edificable.

La planta baixa es destina a vestíbul d’accés als habitatges. Addicionalment també es projecte un aparcament comunitari per dos cotxes amb accés des del carrer Major. Al fons d’aquest aparcament s’hi ubiquen dos trasters independents: un per cada nou habitatge projectat. Aquest aparcament té una superfície superior oberta, que correspon al mencionat espai no ocupat del pati d’illa. Donat el condicionant reglamentari i la diferència de nivell entre els dos carrers de la parcel·la, la consideració de planta baixa és diferent per cada alineació. En aquest sentit, la planta baixa de l’edifici a la nacional – II es considera planta primera en el carrer Major, i així successivament en les plantes superiors.

El vestíbul permet donar accés al nucli d’escala que es troba ubicat adossat a la mitgera oest, aprofitant que és la part de la parcel·la on no hi ha limitació de la profunditat edificable. El vestíbul també permet donar accés, a través d’un vestíbul d’independència, al futur ascensor (al projecte es previst en aquest moment només la reserva de l’espai) i a l’aparcament.

Per permetre l’accés a les diferents estances de la planta baixa, tenir una alçada útil suficient i complir amb la normativa urbanística, aquesta planta d’accés està dividida en tres nivells. L’alçada entre els diferents nivells és salvada mitjançant rampes.
Per sobre de la planta baixa, el nucli d’escala segueix cap amunt i permet donar accés als dos habitatges amb accés des de la planta primera (planta baixa en el cas de l’alineació a la Nacional – II).

Cada habitatge es desenvolupat en dos nivells interiors i un d’exterior. L’accés entre els diferents nivells es produeix a partir d’escales d’un tram adossades a la mitgera oest. La particularitat del sistema és que les plantes d’ambdós habitatges estan creuades entre elles: així l’habitatge que té la seva primera planta en la façana al carrer major, té el següent nivell adossat al volum edificat de l’alineació de la nacional – II i el seu tercer nivell, exterior, altre cop ubicat al cos del carrer Major. L’altre habitatge ho té al inrevés. D’aquesta manera, es poden ubicar les estances de nit (habitacions, estudis,...) d’ambdós habitatges adossades a la façana del carrer Major, mentre que la zona de dia (sales, cuines, menjadors...) al cos adossat a la Nacional – II. S’aconsegueix una certa equitat entre ambdós habitatges i també permet que la situació de les zones protegides al soroll (habitacions sobretot) quedin ubicades a la zona més allunyada del focus de soroll (Nacional – II).

Per sobre de la planta baixa, troben així el cos dels nuclis d’escala, adossat a la mitgera oest, i també una part central on es projecta un pati interior que permet ventilar i il·luminar les estances interiors i de serveis de l’habitatge (banys, zones de rentat, ...). Aquest pati interior, permet a ambdós habitatges disposar d’una superfície de terrassa interior, a la vegada, que també permet una ventilació creuada de les diferents estances a cada planta.

Superiorment, l’edifici es corona amb un coberta inclinada a dues aigües. La geometria de la mateixa, respon al condicionant urbanístic i a la profunditat edificable. Així, en la zona de la coberta adossada a la mitgera oest, els dos vessants de la coberta, corresponents a la zona dels nuclis d’escala, es troben en el punt central de la parcel·la, donat que no hi ha limitació en la profunditat edificable. A la resta, per cada alineació de façana, el vessant de la façana al carrer es troba amb el corresponent del pati interior illa. En aquesta zona s’hi ubiquen les dues terrasses privatives de cada habitatge.

Les façanes del projecte s’han projectat tenint en consideració els requeriments del promotor i també la diferent situació respecte al seu entorn. Així la façana al carrer Major, s’ha tractat de fer una composició de forats més o menys regular,
combinat amb balcons a la segona planta que reinterpreta en certa manera la composició de les cases de cos situades al llarg del carrer. En canvi per la façana a la Nacional – II, s’ha tractat en primer lloc, d’evitar les vistes directes i la
protecció respecte a la carretera, amb una composició allargada de buits.Ambdues façanes estan pensades per tenir un acabat diferent per a cada una de les façanes. Per les façanes del pati d’illa, la composició és més lliure de forats però tractant d’evitar les vistes directes entre els habitatges.