• Any: 2008-2009
  • Tipus intervenció: Reforma, Projecte d'activitat, Remunta
  • Direcció: Carrer Comptal, 35 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Hotel - pensió
  • Tipologia edifici: Edifici en testera
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 275 m2

Remunta de dues plantes d'un edifici existent format per una planta baixa i un soterrani destinat a Restaurant. El projecte va consistir en l'execució, sense modificar i afectar a l'ús existent, de dues plantes superiors i una sota coberta per dedicar-les a una pensió de dues estrelles amb un funcionament independent.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

En el seu moment, el projecte original del Restaurant ja va contemplar la possibilitat de la remunta de dues plantes per sobre de la planta baixa i també la previsió per el nou accés i de la corresponent escala de planta baixa a la planta primera. L’únic canvi que es produeix a nivell de la planta baixa és la segregació d'una part, utilitzada actualment com a magatzem, que passa a formar part de l'ús hoteler i es destina a vestíbul d’accés.
L’edifici final queda constituït, doncs, per una planta baixa i soterrani amb una profunditat de 22m i dues plantes pis amb una profunditat de 15m i una planta sota cobert.

El nou ús es desenvolupa en dues plantes, amb un total de 9 habitacions amb bany independent per cadascuna i tots els espais necessaris que són requerits per la normativa sectorial corresponent. L’accés es realitza a través del carrer Comtal. La comunicació vertical es fa a través d’una escala d'1m d'amplada que comunica els diferents nivells i un ascensor.

La distribució de la primera i segona planta és molt similar. A la primera però es situen els serveis propis del hostal, com un office de planta, un petit vestidor i una sala comuna formada per un saló i una zona amb mobles per a llibres. També té un accés directe a través d'espai comú a la terrassa. En canvi, la planta golfa es reserva per les instal·lacions pròpies de l'edifici i per un espai cobert amb un habitatge tipus suite.

Degut a les limitacions pròpies en quan a profunditat edificada i amplada de parcel·la i la de la situació de l’escala i la seva amplada, la distribució d'habitacions de l'establiment s'ha fet seguint uns criteris de funcionalitat i de màxim aprofitament però sense perdre de vista l'ordre intern i les possibilitats de futur. Per permetre que les habitacions tinguessin un espai més generós, la col·locació dels banys s'ha produït en l'espai entre habitació i habitació, fugint de la col·locació clàssica a la part superior de l'habitació i, per tant, eliminant el passadís d'accés. Totes les habitacions disposen de bany propi i balcó.

L’escala esdevé el nucli del projecte ja que tots els recorreguts es realitzen a través de ella. El fet de no ser protegida fa que pugui entendres com un element amb una configuració arquitectònica pròpia. Per la part inferior queda ventilada a través del vestíbul d’accés a l’establiment i per la part superior per un lluernari.

La planta baixa existent prèvia a la intervenció tenia una façana arrebossada i pintada. La remunta dóna a la nova façana un aspecte diferent, en aquest cas obra vista. Això permet la diferenciació visual dels dos
usos. L’edifici forma testera a un passatge públic que comunica amb l’interior de la illa on hi ha una plaça. Aquesta situació privilegiada de la finca, permet aprofitar al màxim les possibilitats normatives en quan a
vols de cossos tancats i permet que aquest puguin estar en la cantonada. Aquest fet permet reforçar la idea de separació entre la planta baixa i les dues plantes pis superiors. S’ha procurat, així, que les tres façanes de l’edifici tinguessin un joc comú i la tria dels acabats i la posició dels vols dels cossos tancats permet llegir l’edifici com una “dislocació” de les dues plantes superiors respecte a la planta baixa.