Any: 2011-2018
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Jovara, 228 - Calella (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 286 m2

Es projecta un edifici entre mitgeres, recolzada a la façana del carrer principal (Carrer Jovara) i amb un pati interior de l'illa. A la planta baixa la seva profunditat edificable arriba fins al límit posterior de la parcel·la i a partir de la primera planta la profunditat edificable és de 15m. El edifici es corona amb una coberta plana amb un cos central de la mateixa amplada de la parcel·la i de una profunditat de 5m (separat 5m de la façana alcarrer i de la façana al pati d’illa).

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

Any: 2017-2018
Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús
Direcció: Carrer Marconi, 1 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Equipament públic
Tipologia edifici: Edifici en testera
Promotor: Ajuntament de Pineda de Mar
Estat projecte: Licitació
Pressupost : 646.909,08 €
Superfície intervenció: 2.321 m2
Encarrec: Projecte bàsic i executiu

L'objecte del projecte és l’adequació de la nau existent del Carrer Marconi 1, per la seva utilització pels serveis de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar, consistent en incorporar a la nau existent diverses àrees funcionals, entre les que principalment figuren una zona de rentat, una de mecànic, una d’emmagatzematge pels diferents departaments, vestidors, menjador, sala de reunions i finalment algunes zones administratives per la brigada municipal.

Any: 2018-
Tipus intervenció: Obra nova
Direcció: Carrer Garbí, 53 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Obra
Superfície intervenció: 286 m2

L'edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis i un espai sota coberta, aprofitant el espai habitable de la coberta inclinada de l’edifici. El edifici es desenvolupa fent façana al Nord, al carrer Garbí, i al sud, al pati d’illa

Fotos de l'edifici

Any: 2016-2018
Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús, Legalització
Direcció: Carrer Mar, 106 - Pineda de Mar (Barcelona)
Usos: Habitatge unifamiliar
Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
Estat projecte: Acabat
Superfície intervenció: 191 m2

L'objecte del projecte és la legalització de l’ús habitatge en planta primera, a efectes urbanístics i la reforma d'un edifici de planta baixa i un pis.