• Any: 2010-2013
  • Tipus intervenció: Reforma, Enderroc
  • Direcció: Passatge Santa Isabel, 29 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge unifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 281,34 m2

Es tracta del projecte de reforma d'un edifici unifamiliar entre mitgeres. El projecte no canvia el ús de l’habitatge unifamiliar preexistent i té afectació puntual a elements constructius de l’edifici.

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

El projecte va preveure l’enderrocament d'una part de l’edificació existent delimitada entre la  façana al Passatge Sta. Isabel i la projecció vertical de la façana del cos edificat en planta primera. Com a resultat d’aquesta operació d’enderroc, es va ajustar l’alineació de la façana al Passatge de Sta.Isabel a allò establert en el planejament vigent. La part resultant, entre aquesta nova alineació i el cos ja existent edificat de PB i pis, es s'ha destinat a jardí privat de la casa unifamiliar. L'accés principal de l’edifici es situa ara a la façana al passatge Sta. Isabel, suprimint-ne el previ accés pel carrer Ponent, on si es va mantenir exclusivament l'accés per cotxe.

El resultat és un edifici unifamiliar format per:

- Una planta baixa destinada a habitatge on:

a. Les peces de la sala d’estar, una zona de rentat i bany es situen en la façana del nou jardí,amb un accés a l’interior que es produeix per la sala.

b. El aparcament té accés des del Carrer Ponent. 

c. Entre la “zona noble” i l’aparcament es situa un distribuïdor amb accés a la zona de la nova plataforma elevadora.

- Una planta primera on es situen la resta de peces de l’habitatge: cuina, menjador i habitacions i banys. A nivell d’aquesta planta, en la façana al jardí, es projecta un balcó de 1,2m de profunditat en tota l’amplada de la parcel·la. 

- Una nova coberta inclinada a dues aigües, que susbstitueix l'anterior coberta plana .

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant una nova escala interior que comunica la sala d’estar i el menjador.