• Any: 2016-2018
  • Tipus intervenció: Reforma, Canvi d'ús, Legalització
  • Direcció: Carrer Mar, 106 - Pineda de Mar (Barcelona)
  • Usos: Habitatge unifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 191 m2

L'objecte del projecte és la legalització de l’ús habitatge en planta primera, a efectes urbanístics i la reforma d'un edifici de planta baixa i un pis.

El edifici de planta baixa i pis és original de principis del s. XX però va ser objecte d’una rehabilitació integral l’any 1971. Aquesta rehabilitació, a través d'un projecte que va obtenir la corresponent llicència de construccions i obres per part de l’ajuntament, no s’hi definia l’ús de la planta primera com a habitatge, tot i que va esdevenir-ho poc temps després de la finalització de l’esmentat projecte der ehabilitació.

La reforma consisteix bàsicament en:

1. Una ampliació de la profunditat edificable existent, a nivell de la planta baixa en aproximadament 5m, executant una volum amb una nova estructura que ocuparà tota l'amplada de la parcel·la, de mitgera a mitgera. Això permetrà que la part de profunditat edificable de la planta baixa que sobrepassa la profunditat de la planta primera pugui esser executat amb una coberta homogènia i nova, facilitant la disposició del'aïllament tèrmic corresponent i la correcte execució de les pendents i acabats superiors.

2. En el cas de l'habitatge existent de la planta primera, es reformarà la zona del vestíbul, sala estar -menjador cuina. Es proposa eliminar la porta corredissa existent de la cuina i obrir aquesta a la sala d'estar, executant una nova barra per la cuina, on s’hi ubicarà l’equip de rentat de roba. Per altra banda,s'eliminarà la paret de separació entre el menjador i la sala, creant un espai diàfan més gran. Finalment,també s'elimina el tancament que separa actualment aquesta sala i el vestíbul d'entrada. D'aquesta manera s'obté una sala única de major superfície on s'hi ubiquen les peces de dia principals del'habitatge.

El edifici quedarà finalment composat per:

- Un local sense us a la planta baixa amb accès per una nova porta des del vestíbul d'entrada, tot reformant també l'entrada principal, substituint per un nou tancament i afegint un nou bany al fons

- Un habitatge en planta primera, accessible mitjançant una escala. En aquesta planta es desenvolupa un habitatge en un sol nivell 

,Es manté la composició de façana principal actual al carrer, mantenint doncs la posició de la porta,accés al local, balcons i alçada actual. Respecte a la composició de la nova façana interior d'illa, en planta baixa, s'ha optat per una composició formada per un sol buit. La dimensió d'aquest buit pretén maximitzar l’accés de llum al local.

Així mateix, la compartimentació de l'habitatge de la planta primera s'ha fet per obtenir un espai diàfan més gran que agrupi sala estar - menjador - cuina i apostant per una solució més flexible en la distribució del mobiliari. També s’ha aprofitat peru bicar el equip de rentat de roba en la nova barra de la cuina.

En el local sense us de la planta baixa la posició de l'estança del bany es fa per obtenir un espai regular que sigui compatible amb una possible activitat futura i s’ha previst que el mencionat bany compleixiamb el grau d’accessibilitat exigible pel seu futur ús.