• Any: 2011-2018
  • Tipus intervenció: Obra nova
  • Direcció: Carrer Jovara, 228 - Calella (Barcelona)
  • Usos: Habitatge unifamiliar
  • Tipologia edifici: Edifici entre mitgeres
  • Estat projecte: Acabat
  • Superfície intervenció: 286 m2

Es projecta un edifici entre mitgeres, recolzada a la façana del carrer principal (Carrer Jovara) i amb un pati interior de l'illa. A la planta baixa la seva profunditat edificable arriba fins al límit posterior de la parcel·la i a partir de la primera planta la profunditat edificable és de 15m. El edifici es corona amb una coberta plana amb un cos central de la mateixa amplada de la parcel·la i de una profunditat de 5m (separat 5m de la façana alcarrer i de la façana al pati d’illa).

Fotos de l'obra i l'edifici acabat

A la parcel·la hi havia una edificació anterior que va ser enderrocada prèviament. El nou edifici està format per una planta baixa, dues plantes pis, espai sota coberta.

A la planta baixa s'hi ubica l'accés a l'habitatge i a una aparcament unifamiliar per a dos cotxes.L'entrada a l'habitatge es produeix des d'una porta situada a la banda esquerra de la façana del Carrer Jovara. L'accés al'aparcament unifamiliar es realitza per porta independent

La comunicació vertical de l'edifici es realitza una escala des de el vestíbul d'accés i un element practicable que comunica les diferents plantes. L'accés al elevador o ascensor practicable es realitza a través de l'aparcament passant per un vestíbul d'independència.Les dues plantes pis es distribueixen amb la zona de dia en el primer i la zona de nit en el segon. El espai sota coberta, està vinculat a l'habitatge, sense un ús definit, i als elements de instal·lació de l'habitatge.

S'ha posat especial atenció en la composició arquitectònica de la planta baixa, tot i la dificultat que representa l'amplada edificable del solar i l’accés necessari pel cotxe, per obtenir una solució urbana coherent amb la resta del carrer.Així la façana principal al carrer juga a una doble composició: la primera adopta una tipologia d'obertures de proporció vertical, amb obra vista, tractant de establir un cert paral·lelisme amb les composicions arquitectòniques de les cases de cos; la segona, resol la trobada amb el carrer, essent les seves obertures d'una dimensió i proporció diferent. Ambdues juguen compositivament, tractant d'establir entre elles un contrast adient.

S’ha tractat que la façana no respongui mimèticament a l'espai que té al seu darrera sinó a un ordre compositiu propi i, si convé, lligant o interpretant el criteri compositiu de la resta de cases del carrer. Els materials de la façana (obra vista i ceràmic) tracten de respondre a la composició cromàtica de la resta del carrer Jovara. S’utilitzen materials més moderns en una composició més clàssica.

Pel que fa a la façana d’interior d’illa, la seva composició és més lliure, responent a obertures de major dimensió però combinat amb els mateixos colors de la façana principal.

Pel que fa a la distribució interior, s'ha procurat maximitzar les peces important o nobles de l'habitatge i concentrar en la part central de la crugia aquelles peces de servei que no necessiten d’una obertura directe al exterior, tractant de reduir, a la vegada, el percentatge de passadissos que hi puguin haver.